Bruger loginTilbudsguide, uge 45, 2019
And og æg!

Tilbudsguide, uge 44, 2019
Svinemørbrad og mandler!

Tilbudsguide, uge 43, 2019
Havregryn og oksefilet!

Tilbudsguide, uge 42, 2019
Olivenolie, granatæble og mango!


Statistik

Vi har 65679 registrerede brugere. Nyeste registrede medlem er peinoin

Vores medlemmer har i alt skrevet 2049573 indlæg i 100422 emner

0 nye indlæg i dag


Online
I alt: 1221
Medlemmer: 3
Skjulte: 0
Gæster: 1218

Følg bodybuilding.dk på

Hvad er lovligt og ikke lovligt?

Udskriv emne


Træning for styrke og eksplosivitet

Tilbage til Styrketræning

Hej..

Er lidt i tvivl om jeg må spørge her, men har set andre snakke om det, så nu prøver jeg...

Steroider er ulovligt, ja, men hvad nu hvis man havde mange penge, og havde trænings maskiner der hjemme? Hva så? Må man så tage steroider, og kan man stadig komme i klemme med kontrollen?

Eller er det kun ulovligt i offentligheden?

Og hvad med Red Bull? Nogle der ved om det er ulovligt i DK sammen med sport osv. f.eks. løb?
You can talk the talk - But can You walk the walk?
 
Reputation point: 0
 
Indlæg: 41
Tilmeldt: 9. mar 2005, 10:08
 
Logbog: Ingen logbog
Galleri: Intet galleri
Kostplan: Ingen kostplanUlovligt? Ja gu fanden er det da ulovligt, du slipper bare for få vrøvl med antidoping danmark. Det er dog slet ikke det der er problemet, husk på at der var en grund til at det blev ulovligt til at starte med: lever-, hjerte-, testikel-, osv-problemer.

Du kan blive knaldet for for meget koffein i kroppen til stævner osv, men de ligger langt højere end effektiv dosis, så der ikke noget man skal spekulere i. Jeg ved faktisk ikke om RB er ulovligt, jeg har drukket det på masser af diskotekker.
"Smeden er nærmest verdensmester i at fyre lort af."
- The Juice
Brugeravatar
Månedens skribent: Februar 2008 Månedens skribent: April 2008 Månedens skribent: December 2008
Moderator
 
Reputation point: 5
 
Indlæg: 7010
Tilmeldt: 8. jul 2004, 10:56
Geografisk sted: KBH
 
Træner her: DTU fitness
The Gym
 
Styrkeliste
- Bænkpres: 125.00
- Squat: 140.00
- Dødløft: 190.00
 
Logbog: Vis logbog
Galleri: Vis galleri (4)
Kostplan: Vis kostplanlæs og forstå min ven :D

5.1. Regler og lovgivning
Besiddelse, udbredelse m.v. af dopingmidler har hidtil været reguleret i lov nr. 916 af 8. december 1993, som trådte i kraft den 1. januar 1994.

5.1. Regler og lovgivning
Lovgivningen
Besiddelse, udbredelse m.v. af dopingmidler har hidtil været reguleret i lov nr. 916 af 8. december 1993, som trådte i kraft den 1. januar 1994. Loven finder anvendelse på

HER KOMMER DET-GOD LÆSELYST-DU MÅ GERNE TAGE PAUSER :D
har markeret det med rødt


anabole steroider
testosteron og derivater heraf samt tilsvarende stoffer med androgen virkning væksthormon midler, som øger produktion og frigørelse af testosteron og derivater heraf og af tilsvarende stoffer med androgen virkning samt af væksthormon.
De nævnte stoffer må ikke fremstilles, indføres, udføres, forhandles, udleveres, fordeles eller besiddes, medmindre der er tale om anvendelse til sygdomsforebyggelse eller -behandling eller til videnskabelige formål. Overtrædelse af loven straffes med bøde, hæfte eller fængsel i indtil to år.

Lovens formål er at hindre, at anabole steroider og de øvrige nævnte stoffer anvendes til dopingformål.

I tilknytning til loven har lægemiddelstyrelsen udarbejdet offentligt tilgængelige lister over stoffer, omfattet af forbudet.

Loven har hidtil været begrænset til relativt få stoffer, som er særlig udbredt i miljøer, der ikke har nogen tilknytning til Danmarks Idræts-Forbund, og hvor idrætsorganisationerne ikke selv har mulighed for at føre kontrol med og sanktionere eventuelle misbrug. I øvrigt var det ved lovens indførelse meningen, at det som udgangspunkt fortsat burde være idrætsorganisationerne selv, der stod for dopingbekæmpelsen i Danmark.

Straffebestemmelsen i loven indebærer, at der sker kriminalisering af alle tilfælde, hvor der ikke kan påvises en lægelig begrundelse for besiddelse af stoffet.

Ny lov
Loven blev erstattet pr. 1. juli 1999 af lov nr. 232 af 21. april 1999 om forbud mod visse dopingmidler.

Den ny lov har videreført den hidtil gældende regulering med en ajourføring på tre punkter:
Erythropoietin – EPO – inddrages i opregningen af forbudte stoffer.
Der indføres en bestemmelse, hvorefter sundhedsministeren bemyndiges til administrativt at fastsætte, hvilke andre grupper af dopingmidler loven skal gælde for. Der sker herved en ”fremtidssikring” af loven, således at nye midler, der måtte komme frem, administrativt kan inddrages under forbudet.
Det præciseres i loven, at privatpersoners anvendelse af midler til sygdomsforebyggelse eller -behandling skal være lægeordineret.

Samfundets kontrol

Lovgivningens forudsætninger
Som beskrevet ovenfor tager dopingloven sigte på at regulere anvendelsen af dopingmidler uden for den organiserede idrætsverden. Det forudsættes samtidig, at idrætsorganisationerne under Danmarks Idræts-Forbund selv kontrollerer og sanktionerer eventuelt misbrug inden for idrætsverdenen.

Dette indebærer ikke, at ulovlig besiddelse m.v. af dopingmidler hos en idrætsudøver, organiseret under DIF, ikke kan strafsanktioneres efter dopingloven, lige så lidt som for eksempel forhandling af dopingmidler inden for det organiserede idrætsmiljø alene skulle kunne sanktioneres af idrætsorganisationerne selv. Derfor er politiet ikke på forhånd afskåret fra at efterforske formodede overtrædelser af dopingloven, begået for eksempel i idrætsklubber under DIF, men politiet har hidtil næppe i noget tilfælde indledt sådan efterforskning af egen drift eller modtaget anmeldelse herom, i god overensstemmelse med lovens forudsætning om, at idrætsorganisationerne selv har mulighed for at kontrollere og sanktionere eventuelt misbrug. Politiets hidtidige indsats har derfor koncentreret sig om udbredelsen af dopingmidler i miljøer uden for den organiserede idrætsverden. Der har dog gennem en årrække været løbende kontakt mellem politiet og DIFs dopingkontroludvalg om udviklingen på området, og skulle Dopingkontroludvalget konstatere kriminelle forhold såsom salg af dopingmidler i idrætsforeninger, ville udvalget givetvis indgive politianmeldelse.

Politiets organisation og opgaver
Landet er inddelt i 54 politikredse, foruden Færøerne og Grønland. Efter retsplejelovens bestemmelser er det politiets opgave blandt andet at påse overholdelsen af lovgivningen samt at forhindre, efterforske og forfølge forbrydelser. Ansvaret for politiets opgaveløsning påhviler den enkelte politimester.

Politiet skal af egen drift eller efter anmeldelse efterforske formodede overtrædelser af lovgivningen, som forfølges af det offentlige. Politiet har ikke praktisk mulighed for at efterforske enhver formodet overtrædelse af lovgivningen, men må indrette sin virksomhed efter de ressourcer, der rådes over. Endvidere overvejes den enkelte sags betydning. Det gør ligeledes de aktuelle behov for regulering, der opstår på landsplan og på lokalt niveau.

Politiets efterforskningsmetoder og -midler er reguleret af en række bestemmelser og forskrifter blandt andet i retsplejeloven, som opstiller formelle og materielle betingelser for iværksættelsen af forskellige retsskridt, der indebærer indgreb i borgernes rettigheder, herunder vedrørende frihedsberøvelse, legemsindgreb, ransagninger, beslaglæggelser, indgreb i meddelelseshemmeligheden etc.

Af særlig relevans for politiets efterforskning af formodede overtrædelser af do-pingloven kan påpeges, at lovens strafferamme – bøde, hæfte eller fængsel i indtil to år – er overensstemmende med for eksempel strafferammen i lov om euforiserende stoffer. Dette indebærer blandt andet, at politiet har de samme efterforskningsmuligheder, når det drejer sig om besiddelse, distribution etc. af dopingmidler, som når det handler om besiddelse m.v. af narkotika.

Det må dog samtidig påpeges, at kriminaliseringen af grovere narkotikakriminalitet er markant skærpet i straffelovenes §191, som forhøjer strafferammen til fængsel i seks, eventuelt ti år, hvis sagen angår enten særlig farlige eller skadelige stoffer (hård narkotika) eller overdragelse (salg) i betydeligt omfang. Denne højere strafferamme indebærer tillige, at politiet har adgang til – under domstolskontrol – at foretage blandt andet telefon- og rumaflytning i sager som f.eks. grovere narkotikakriminalitet.

En tilsvarende skærpet straframme for særlig grov dopingkriminalitet findes ikke, og dette begrænser politiets adgang til at gøre brug af de nævnte, særligt indgribende efterforskningsskridt.

Endvidere skal påpeges, at der for så vidt angår besiddelse af mindre mængder narkotika til eget brug er givet politiet adgang til at foretage udenretlig konfiskation, ligesom anklagemyndigheden – den lokale politimester – kan afgøre sådanne små sager med en udenretlig advarsel. Denne særlig enkle afgørelsesform i sager, som ellers skulle behandles og afgøres ved domstolene, er et særdeles praktisk værktøj i indsatsen mod narkotikakriminaliteten. De helt små sager kan afgøres hurtigt og uden brug af væsentlige ressourcer, og derved kan indsatsen mod salg og anden distribution prioriteres højere.
De gældende administrative regler hjemler ikke en tilsvarende enkel afgørelsesform i sager om besiddelse af små mængder dopingmidler. Sådanne sager skal derfor behandles i retten, når beslaglagte dopingmidler skal konfiskeres, og overtrædelse skal sanktioneres med bøde, enten ved vedtagelse af bødeforelæg eller ved idømmelse i retten.

Told & Skats organisation og opgaver
Told & Skat er ansvarlig for administration af told-, skatte- og afgiftslovene. Med hjemmel i toldloven foretager Told & Skat de undersøgelser og eftersyn, der er nødvendige for kontrollen med de særlige indførsels-, udførsels- og transitbestemmelser, herunder kontrollen med ulovlig indførsel af dopingmidler.

Formålet med toldkontrollen er generelt at sikre det offentliges provenu gennem den rette betaling af told og afgifter samt at sikre samfundet mod ulovlig indførsel af blandt andet narkotika, våben, varemærkeforfalskede varer samt udryddelsestruede dyr og planter, der er omfattet af Washingtonkonventionens bestemmelser.

Kontrol af personer og trafikmidler gennemføres i forbindelse med grænsepasssagen. Kontrol af varer, der indføres i postforsendelser, sker på grundlag af ekspeditørens (Post Danmark eller kurerpostselskabernes) angivelse af forsendelsen til godsregistrering.

Der skal normalt udføres toldkontrol af varer, der indføres over de ydre grænser, det vil sige kyststrækninger og ankomst- og afgangssteder i havne og lufthavne, for varer fra lande uden for EU. Kontrollen af varer og af rejsende og disses bagage og trafikmidler er ikke total, men gennemføres på grundlag af en samlet prioritering af opgaverne, hvori indgår risikoanalyser og profilanalyser samt andre tilgængelige informationer.

Som følge af etableringen af EU’s indre marked den 1. januar 1993 foretager Told & Skat ikke længere toldkontrol med den erhvervsmæssige handel på de indre EU-grænser. Ved indrejse fra andre EU-lande er toldkontrollen i dag begrænset til en lejlighedsvis stikprøvekontrol med rejsendes indførsel af spiritus og tobak i henhold til den danske særordning samt kontrol af narkotika m.v.

Told & Skat er i sin kontrolvirksomhed ikke generelt, som politiet, bundet af et krav om, at der skal foreligge en konkret mistanke om overtrædelse af lovgivningen, men kan foretage eftersyn af personer, gods, trafikmidler m.v. på rutinemæssigt grundlag. I tilfælde, hvor Told & Skat foretager beslaglæggelse af narkotika, dopingmidler m.v., overdrages sagen til politiet til videre undersøgelse og retsforfølgning.

Retspraksis
Besiddelse af, herunder indførsel af mindre mængder dopingmidler til egen brug, medfører efter praksis bødestraf. Som eksempel kan nævnes Viborg rets dom af den 25. oktober 1998:

En 27-årig ustraffet mand blev idømt en bøde på 2.000 kr. for i 1997 til egen brug at have købt 40 enheder anabole steroider af en bodybuilder.

Besiddelse i fængsler og arresthuse af mindre mængder til egen brug er ved to domme i 1996 og 1998 ligeledes straffet med bøde: Ved Svendborg rets dom af 7. juni 1996 blev en 20-årig afsoner i et arresthus idømt en bøde på 1.000 kr. for besiddelse af 92 enheder anabole steroider. Anklagemyndigheden havde påstået hæftestraf, idet forholdet burde sidestilles med besiddelse i fængsler og arresthuse af narkotika, som altid medfører frihedsstraf. Retten lagde vægt på, at anabole steroider medfører fare for fysiske skader ved langvarig brug og dermed adskiller sig væsentligt fra narkotika, som giver en umiddelbar rusvirkning eller anden psykisk påvirkning ved indtagelse. Derfor anså retten narkotikakriminalitet for et alvorligere ordensproblem i fængsler og arresthuse end besiddelse af dopingmidler, i hvert fald i et tilfælde som det foreliggende, hvor afsoneren ikke havde tilsigtet økonomisk gevinst (ved salg).

Ved Nyborg rets dom af 26. august 1998 blev en 24-årig afsoner idømt en bøde på 3.000 kr. for besiddelse af 290 enheder anabole steroider i Nyborg statsfængsel. Rettens begrundelse for ikke at idømme hæftestraf var den samme som i Svendborg ret.

Besiddelse af større mængder, herunder køb igennem en længere periode, til egen brug, medfører betinget frihedsstraf samt bøde. Som eksempel foreligger Ålborg rets dom af 18. september 1995, hvor en 23-årig ustraffet mand blev dømt for i 1994-95 at have købt for 8.000 kr. anabole steroider til egen brug. Han fik en betinget dom uden straffastsættelse samt en tillægsbøde på 2.500 kr.

Videresalg
Besiddelse, herunder ved indførsel, med henblik på helt eller delvist videresalg, medfører efter praksis frihedsstraf. Såvel udmålingen af straffens længde som valget mellem betinget og ubetinget frihedsstraf afgøres konkret efter den enkelte sags særlige omstændigheder. Det er dog i flere domme, herunder domme afsagt af landsretterne, klart udtalt, at udgangspunktet er, at der udmåles ubetinget frihedsstraf.

Ved Maribo rets dom af 27. februar 1995 blev en 60-årig, ustraffet svensk mand dømt for indførsel via Rødbyhavn af 10.000 tabletter og 4.608 ampuller anabole steroider. Retten idømte fængsel i seks måneder, og lagde herved vægt på antallet og værdien af dopingmidlerne (anslået værdi ca. ½ million kr.). Endvidere lagdes vægt på steroidernes ”uforudsigelige skadevirkninger” og på straframmen af fængsel i to år, ”der tillige kendes fra lov om euforiserende stoffer”.

Ved Vestre Landsrets ankedom af 25. oktober 1995, der stadfæstede en dom fra Varde ret, blev en 26-årig ustraffet mand dømt for i 1994-95 som mellemhandler at have besiddet anabole steroider og testosteron til en værdi af 128.000 kr. med henblik på fordeling til to forhandlere. Hans eget udbytte var præparater til eget brug til en værdi af 5 pct. af omsætningen. Han blev idømt fængsel i 60 dage samt konfiskation af 10.000 kr. Retten lagde vægt på den betydelige mængde stoffer og den betydelige helbredsrisiko ved indtagelse. Samtidig tog retten dog hensyn til, at den domfældte havde samarbejdet med politiet ved sagens opklaring.

Ved Kolding rets dom af 11. april 1996 blev en 28-årig ustraffet mand dømt for køb og videresalg af anabole steroider til en engrosværdi af 41.000 kr. og med en fortjeneste på 6.000 kr. Straffen blev hæfte i 20 dage.

Ved Østre Landsrets ankedom af 25. maj 1998 blev en 45-årig ustraffet mand dømt for, dels i sommeren 1997 at have importeret og videreleveret to postpakker med et ukendt antal anabole steroider, dels i efteråret 1997 at have importeret med henblik på videresalg en pakke med 16.180 enheder anabole steroider, og endelig for i efteråret 1997 på bopælen at have besiddet 1.370 tabletter og 71 ampuller anabole steroider. Byretten idømte fængsel i fire måneder og lagde blandt andet vægt på den betydelige mængde anabole steroider, hvis farlighed tiltalte kendte. Østre Landsret tiltrådte, at udgangspunktet er ubetinget frihedsstraf, men gjorde straffen betinget af 60 timers samfundstjeneste, blandt andet henset til tiltaltes personlige og helbredsmæssige forhold, og fordi tiltalen i det væsentlige byggede på tiltaltes erkendelse.

Større sagskomplekser
I to større sagskomplekser fra henholdsvis Helsingør og Viborg udmåltes straffene blandt andet under hensyn til omfanget af den enkelte gerningsmands aktiviteter.

I september 1995 blev der fra NOVOs lager i Bagsværd stjålet 18.797 enheder af væksthormonet ”Norditropin 4 UI” til en kostpris af ca. 2,2 mio. kr. og en udsalgspris i detailledet i Danmark på ca. 11,7 mio. kr. Politiet fandt et år senere ved en ransagning af en forretningsejendom i Helsingør godt 1.000 af de stjålne enheder. Flere gerningsmænd havde i den mellemliggende periode solgt stofferne i Danmark og udlandet. Ved ransagningen fandt politiet endvidere betydelige mængder anabole steroider til en salgsværdi af ca. 750.000 kr. Der blev i 1998 afsagt blandt andet følgende domme:

Ved Helsingør rets dom af 25. september 1998 blev en 33-årig mand, tidligere i 1995 straffet for hæleri, idømt fængsel i et år og seks måneder for følgende: Groft hæleri ved i 1995-96 sammen med to medsigtede at have opbevaret og delvis videreformidlet de stjålne væksthormoner, samt overtrædelse af dopingloven og lægemiddelloven ved i 1995-96 at have besiddet, formidlet og solgt dels Norditropin, dels betydelige mængder anabole steroider og væksthormoner.

Ved Helsingør rets dom af 30. juni 1998 blev den 38-årige indehaver af forretningsejendommen, som var ustraffet, dømt som medskyldig i hæleri med hensyn til opbevaring og delvis videreformidling af Norditropin, samt for overtrædelse af dopingloven ved i 1996 at have opbevaret med salg for øje betydelige mængder anabole steroider. Han blev idømt fængsel i et år, heraf seks måneder betinget.

Ved Helsingør rets dom af 18. august 1998 blev en 27-årig ustraffet mand dømt for overtrædelse af dopingloven ved dels at have deltaget i udpakning af dele af det stjålne parti Norditropin, dels at have formidlet anabole steroider i 7-8 tilfælde. Straffen blev fængsel i fire måneder. Afsoningen blev gjort betinget af 120 timers samfundstjeneste.

I 1997 foretog politiet i Viborg efterforskning mod personer med tilknytning til
bodybuildermiljøet. Der blev i 1998 afsagt blandt andet følgende domme:

Ved Kjellerup rets dom af 11. november 1998 blev en 30-årig ustraffet mand, aktiv ”stærkmandsudøver”, dømt for overtrædelse af dopingloven, ved dels i 1996-97 at have solgt anabole steroider for ca. 80.000 kr. til fem andre personer, dels i 1994-97 at have overdraget 580 enheder anabole steroider til en bekendt for hjælp i forbindelse med konkurrencer, og endelig ved i 1994-97 til egen brug at have købt anabole steroider for ca. 15.000 kr. Herudover dømtes han for overtrædelse af lægemiddelloven ved i 1997 at have købt blandt andet efedrintabletter til egen brug og videresalg samt for hæleri af et stjålet B & O-anlæg. Han blev idømt fængsel i fem måneder, hvoraf fire måneder blev gjort betinget. Ved straffastsættelsen lagde retten vægt, på den ene side på de meget farlige midler, på den lange periode og på det økonomiske motiv, men på den anden side blandt andet på, at ”det var almindeligt inden for tiltaltes idræt (stærkmandskonkurrencer) at anvende stoffer, og også at de kunne købes på træningscentrene, samt på, at tiltalte foretog salg for at få råd til at dyrke sin egen idræt”.

Ved Ålborg rets dom af 17. december 1998 blev en 23-årig ustraffet mandlig bodybuilder dømt for i 1997 at have købt for ca. 50.000 kr. anabole steroider m.v., hvoraf han videresolgte for ca. 25.000 kr., svarende til 333-500 enheder. Han blev idømt fængsel i tre måneder. Afsoningen blev gjort betinget af 40 timers samfundstjeneste, samt en tillægsbøde på 2.500 kr.

Ved Viborg rets dom af 20. oktober 1998 blev en 27-årig ustraffet mand dømt for i 1997 at have købt mindst 200 anabole steroider til egen brug og videresalg. Han blev idømt betinget fængsel i tre måneder.

Ved Viborg rets dom af 20. oktober 1998 blev en 34-årig ustraffet mand dømt for i 1994-97 at have købt ca. 560 enheder anabole steroider til egen brug, samt for i 1995 at have opbevaret en sportstaske, fyldt med anabole steroider, for stærkmandsudøveren. Han blev ligeledes idømt betinget fængsel i tre måneder.
Brugeravatar

Administrator
 
Reputation point: 0
 
Indlæg: 1477
Tilmeldt: 7. jul 2004, 00:07
Geografisk sted: aalborg
 
Træner her: Fitness World Aalborg
 
Logbog: Ingen logbog
Galleri: Vis galleri (4)
Kostplan: Ingen kostplanUmiddelbart tvivler jeg virkelig på at du bliver kontrolleret, medmindre du stiller op i konkurrencer...

Men Doping er noget virkelig kedeligt skidt, og der er mange kriterier der skal opnåes for at man kan udnytte det optimalt, og selv der er det noget skidt, med stor risiko for at det går ud over din krop, både på kortere og længere sigt.

Så, DON´T DO IT!
The Lars

Prisoner of Gravity since 1985
 
Reputation point: 0
 
Indlæg: 163
Tilmeldt: 11. okt 2004, 00:44
Geografisk sted: Nordsjælland
 
Logbog: Vis logbog
Galleri: Intet galleri
Kostplan: Ingen kostplanOMG Kåre :D Shit.. Hehe, men godt du markedere med rød ;)

Jaja, men har nu heller ikke tænkt mig at gøre det, har sq ik penge til at bygge trænings rum op her hjemme, hehe..

Sad bare og diskuterede med en kammi :P
You can talk the talk - But can You walk the walk?
 
Reputation point: 0
 
Indlæg: 41
Tilmeldt: 9. mar 2005, 10:08
 
Logbog: Ingen logbog
Galleri: Intet galleri
Kostplan: Ingen kostplanSquare ADD har indgået aftale med mange centere i dk, hvor de tester folk for doping.....
The Genetic Freak!!
Brugeravatar

 
Reputation point: 0
 
Indlæg: 3743
Tilmeldt: 20. nov 2004, 18:49
Geografisk sted: Sønderborg
 
Styrkeliste
- Bænkpres: 130.00
- Squat: 150.00
- Dødløft: 120.00
 
Logbog: Vis logbog
Galleri: Intet galleri
Kostplan: Ingen kostplanREd Bull er ulovligt i DK, og tror ikke det er RB du har fået på diskoteker i Danmark smed...
"At hjælpe er at forstå" - Søren Kierkegaard

Træningstøj Proteinpulver
Brugeravatar
Moderator
 
Reputation point: 80
 
Indlæg: 21945
Tilmeldt: 9. jan 2005, 13:00
Geografisk sted: Aalborg
 
Træner her: Unifitness
 
Styrkeliste
- Bænkpres: 190.00
 
Logbog: Vis logbog
Galleri: Intet galleri
Kostplan: Vis kostplanDamn, er Anti-doping-DK, nu også der... hmm, ikke fordi det generer mig, udover at deres liste indeholder cannabis, hvilket bare er fjollet til langt de fleste sportsgrene...
The Lars

Prisoner of Gravity since 1985
 
Reputation point: 0
 
Indlæg: 163
Tilmeldt: 11. okt 2004, 00:44
Geografisk sted: Nordsjælland
 
Logbog: Vis logbog
Galleri: Intet galleri
Kostplan: Ingen kostplan8800

Du kan sagtens få Red Bull på diskoteker rundt om i Danmark, da de tit "ulovligt" køber deres varer igennem tyskland. Hvis de fx bestiller 50 kasser smirnoff ice lovligt køber de måske også 5-10 gennem Tyskland. Det kan ikke rigtig checkes, så vidt jeg har fået oplyst.
Brugeravatar
 
Reputation point: 0
 
Indlæg: 3058
Tilmeldt: 25. okt 2004, 21:24
Geografisk sted: Fredericia
 
Logbog: Vis logbog
Galleri: Intet galleri
Kostplan: Ingen kostplanSquare skrev:Damn, er Anti-doping-DK, nu også der... hmm, ikke fordi det generer mig, udover at deres liste indeholder cannabis, hvilket bare er fjollet til langt de fleste sportsgrene...


Tjah, det er jo ikke præstationsfremmende, men stadig ulovligt.. doping vil jeg dog ikke kalde det :roll:
 
Reputation point: 0
 
Indlæg: 220
Tilmeldt: 3. mar 2005, 19:01
Geografisk sted: Aabenraa
 
Logbog: Vis logbog
Galleri: Intet galleri
Kostplan: Ingen kostplanNå,ookay... Det har jeg aldrig oplevet :( Er ellers pænt vild med en omgang jordbærvodka og Red Bull... Sådan et par stykker og så er man klar :)
"At hjælpe er at forstå" - Søren Kierkegaard

Træningstøj Proteinpulver
Brugeravatar
Moderator
 
Reputation point: 80
 
Indlæg: 21945
Tilmeldt: 9. jan 2005, 13:00
Geografisk sted: Aalborg
 
Træner her: Unifitness
 
Styrkeliste
- Bænkpres: 190.00
 
Logbog: Vis logbog
Galleri: Intet galleri
Kostplan: Vis kostplan8800 skrev:Nå,ookay... Det har jeg aldrig oplevet :( Er ellers pænt vild med en omgang jordbærvodka og Red Bull... Sådan et par stykker og så er man klar :)


Smager det godt sammen?

Fordi jeg har det noget Cuba Strawberry stående herhjemme :)

Plejer kun at drikke fisherman og øl selvfølgelig. Strawberry og lidt sprite kan gå, men helst fisherman. Det skal sq smage end andet af sodavand, eller er det bare mig der har det sådan?
Brugeravatar
 
Reputation point: 0
 
Indlæg: 3058
Tilmeldt: 25. okt 2004, 21:24
Geografisk sted: Fredericia
 
Logbog: Vis logbog
Galleri: Intet galleri
Kostplan: Ingen kostplanNej, personligt er jeg utrolig glad for en dobbelt jack d med cola. Eller den klassiske fra folkeskolen: En flaske bacardi lemon med sprite og så var halballet ellers usikkert :D

Men strawberry er da ikke så godt, hvis du gerne vil have det skal smage af andet end sodavand!! Men super sammen med RB men ellers bare almindelig vodka!!
"At hjælpe er at forstå" - Søren Kierkegaard

Træningstøj Proteinpulver
Brugeravatar
Moderator
 
Reputation point: 80
 
Indlæg: 21945
Tilmeldt: 9. jan 2005, 13:00
Geografisk sted: Aalborg
 
Træner her: Unifitness
 
Styrkeliste
- Bænkpres: 190.00
 
Logbog: Vis logbog
Galleri: Intet galleri
Kostplan: Vis kostplan8800 det er sikkert derfor den stadig står hjemme :D :P Jacob er 100% med på fisherman... det er nok den meste geniale drik der er opfundet! jeg nakkede en flaske fra en ven, da han lige var kommet til feste... nakkede hans flaske... løb ud i haven og bællede indtil han løb ud og tog den og blev derefter kørt hjem af ejeren af huset fordi jeg hverken stå eller sidde... og næsten ikk en gang ligge :D det smager godt det skidt... og slår hårdt :D ](*,)
 
Reputation point: 0
 
Indlæg: 294
Tilmeldt: 28. feb 2005, 23:36
 
Logbog: Ingen logbog
Galleri: Intet galleri
Kostplan: Ingen kostplanDeagleDyr skrev:8800 det er sikkert derfor den stadig står hjemme :D :P Jacob er 100% med på fisherman... det er nok den meste geniale drik der er opfundet! jeg nakkede en flaske fra en ven, da han lige var kommet til feste... nakkede hans flaske... løb ud i haven og bællede indtil han løb ud og tog den og blev derefter kørt hjem af ejeren af huset fordi jeg hverken stå eller sidde... og næsten ikk en gang ligge :D det smager godt det skidt... og slår hårdt :D ](*,)


Jep. Det har den fine lakrids og vodka smag. Dvs. det er ikke pisse tykt og klamt. Det ligner faktisk noget tyndt madolie. Måske skulle man tømme flasken og så fylde lidt madolie i.. Men vand kan ikke blandes sammen med madolie vel ? :)
Brugeravatar
 
Reputation point: 0
 
Indlæg: 3058
Tilmeldt: 25. okt 2004, 21:24
Geografisk sted: Fredericia
 
Logbog: Vis logbog
Galleri: Intet galleri
Kostplan: Ingen kostplanJakob, nej det kan det ikke :) De to ting vil ikke optage hinanden! Vandet flyder bare ovenpå...


Desuden hvis vi taler drinks, så er der jo også

En næsvis:
Vodka
Rose´s Abricot
Sprite
---
Southern Comfort og iskold Cola..
---
Fisherman med iskold Cola
---
Bacardi Razz med Sprite
---
En skiløber:
Cuba Lime & Lemon
Lemon sodavand
---
Skumbanan
Cocio kakaomælk
Pisang Ambon
SMIRNOFF vodka
---
Og self. DRINKEN over ALLE drinks...

Long Island Icetea... Får den ALTID når jeg er i Byen :P

Alle drinks kan klart anbefales :D Smager sindssygt nice!![/b]
You can talk the talk - But can You walk the walk?
 
Reputation point: 0
 
Indlæg: 41
Tilmeldt: 9. mar 2005, 10:08
 
Logbog: Ingen logbog
Galleri: Intet galleri
Kostplan: Ingen kostplanTilbage til Styrketræning
Brugere online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte brugere og 20 gæster